<< Ga terug naar het artikel

Mogelijke bijverschijnselen van het middel Efexor XR van de farmaceut Wyeth.

 • In de categorie asthenie/vermoeidheid: fotosensitiviteitsreactie, anafylaxie.
 • In de categorie hartaandoeningen: hypertensie, vasodilatatie (voornamelijk opvliegers), hypotensie, posturale hypotensie, syncope, tachycardie, QT prolongatie, ventriculair fibrilleren, ventriculaire tachycardie (inclusief torsade de pointes).
 • In de categorie maagdarmstelselaandoeningen: minder eetlust, constipatie, misselijkheid, braken, bruxisme, diarree, veranderde smaak, pancreatitis.
 • In de categorie bloed- en lymfestelselaandoeningen: ecchymosis, slijmvliesbloedingen, verlengde bloedingstijd, trombocytopenie, bloeddyscrasieën (inclusief agranulocytose, aplastische anemie, neutropenie en pancytopenie).
 • In de categorie voedings- en stofwisselingsstoornissen: verhoogd serum cholesterol, gewichtsverlies, abnormale leverfunctietesten, hyponatriëmie, gewichtstoename, hepatitis, SIADH, verhoogd prolactine.
 • In de categorie zenuwstelselaandoeningen: abnormale dromen, verlaagd libido, duizeligheid, droge mond, verhoogde spiertonus, insomnia, nervositeit, paresthesie, sedatie, tremor, apathie, hallucinaties, myoclonus, agitatie, convulsies, manische reacties, euroleptisch maligne syndroom, serotonerg syndroom, delirium, extrapiramidale reacties (inclusief afwijkende spierspanning en bewegingsstoornis), late diskinesie.
 • In de categorie ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: gapen, pulmonaire eosinofilie, eosinofiele pneumonie, met symptomen zoals dyspnoe.
 • In de categorie huid - en onderhuidaandoeningen: zweten (inclusief nachtzweten), uitslag, alopecia, erythema multiforme, Stevens-Johnson syndroom, pruritus, urticaria.
 • In de categorie skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: rhabdomyolyse.
 • In de categorie oogaandoeningen: abnormale accomodatie, mydriasis, visusstoornissen, nauwe-kamerhoekglaucoom.
 • In de categorie evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: tinnitus.
 • In de categorie nier- en urinewegaandoeningen: abnormale ejaculatie/orgasme (mannen), anorgasmie, erectiele dysfunctie, verstoorde mictie (vooral aarzelend), abnormaal orgasme (vrouwen), menorrhagie, urineretentie.

In postmarketing onderzoek zijn gemeld:

 • In de categorie hartaandoeningen: decompensatio cordis, aritmieën, pijn op de borst, hartfalen.
 • In de categorie ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: interstitiële pneumonie.
 • In de categorie bloed- en lymfestelselaandoeningen: hemorragieën, inclusief cerebrale hemorragie.

Verder zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

 • In de categorie algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, griepachtig syndroom, pijn, infecties.
 • In de categorie ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: faryngitis, rhinitis, sinusitis.

Alhoewel de gemelde gebeurtenissen plaatsvonden gedurende behandeling met Efexor XR is geen oorzakelijk verband met Efexor XR bekend.

In klinische studies bij kinderen, waren er een verhoogd aantal meldingen van vijandigheid en vooral bij depressie in engere zin, suïcide-gerelateerde bijwerkingen zoals suïcidale ideeënvorming en zelfverminking.

In het algemeen is het bijwerkingen profiel van venalafaxine ( in placebo-gecontroleerde klinische studies) bij kinderen en adolescenten (leeftijd van 6-17) gelijk aan dat van volwassenen. Zoals bij volwassenen werden verminderde eetlust, gewichtsverlies, hypertensie en verhoogd serum cholesterol waargenomen.

Additioneel zijn de volgende bijwerkingen waargenomen bij kinderen: buikpijn, agitatie, dyspepsie, ecchymosis, epistaxis en myalgie.

<< Ga terug naar het artikel